محلول ها حجم مورد استفاده
ایزوتون دیف سوئی لب 4 لیتری سل کانتر Swelab
ایزوتون دیف 4 لیتری سل کانتر Nihon Khohden
ایزوتون ساده 4 لیتری کلیه سل کانترهای هماتولوژی غیراز Sysmex
ایزوتون سیسمکس 4 لیتری سل کانترهای Sysmex
ایزوتون میندری 4 لیتری سل کانترهای Mindray
رینز 4 لیتری سل کانترهای هماتولوژی
رینز میندری 4 لیتری سل کانترهای Mindray
سل کلین 1 لیتری سل کانترهای هماتولوژی
کلین 4 لیتری سل کانترهای هماتولوژی
لایز K1000 0.5 لیتری سل کانترهای K1000 –Sysmex K800 Sysmex
لایز 130 ml 130 میلی لیتری سل کانترهای هماتولوژی غیراز Sysmex
لایز دیف سوئی لب 1 لیتری سل کانترهای Swelab
لایز Kx21 0.5 لیتری سل کانتر Kx21 Sysmex
لایز گالن 4 لیتری سل کانترهای هماتولوژی غیراز Sysmex
لایز WBC 1 لیتری سل کانترهای Sysmex
لایز HB 1 لیتری سل کانترهای Sysmex
لایز میندری 0.5 لیتری مخصوص سل کانترهای Mindray